สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไข และข้อกำหนด ดังนี้

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทยและต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชันปีที่ 6 หรือในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า
 3.มีผลคะแนน GAT - PAT
4.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงทีสุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งในศึกษาอย่างเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดทุกประการ
7. หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS
(รอบที่ 1-4) แล้ว ผลการคัดเลือกในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) จะถือเป็นโมฆะทันที ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีสิ้นสุด


ปฏิทินการรับสมัคร


คุณสมบัติและเงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา
- ใช้ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT 85) (PAT 1)
- ที่สอบวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 และผลคะแนนสอบครั้งที่ 1/2560 หรือ ครั้งที่ 2/2560
หรือวิชาสามัญ 9 วิชา พิจารณาจากวิชาดังนี้ (วิชา 09 ภาษาไทย , 19 สังคมศึกษา , 29 ภาษาอังกฤษ , 39 คณิตศาสตร์ 1 , 89 คณิตศาสตร์ 2) โดยสามารถเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง


คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกข์
-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ - คณิต
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
- ใช้ผลคะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์พิจารณา
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นที่เทียบเท่า
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
-ใช้ผลคะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์พิจารณา
-ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 85 GAT ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน


คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
-สายวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์ – คำนวณ
-มีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.25 ขึ้นไป
-ใช้ผลคะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์พิจารณา


คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
-คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป
-ใช้ผลคะแนน (GAT) และ (PAT) ที่สอบวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 และผลคะแนนสอบครั้งที่ 1/2560 หรือครั้งที่ 2/2560


สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสาย วิทย์ - คณิต หรือด้านอาชีวศึกษา สายอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเลคทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสาย วิทย์-คณิต หรือด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

**คุณสมบัติพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)  รับเฉพาะ เพศชาย เท่านั้น
- ต้องเข้ารับการทดสอบพลศึกษา และว่ายน้ำ
- ลุก – นั่ง (Sit Up) 60 วินาที
- ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
- วิ่งเก็บของ (วิ่งกลับตัว) 10 เมตร
- วิ่งระยะไกล (1,000 เมตร)
- ว่ายน้า 50 เมตร


สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
-ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในสายวิทย์ - ทุกสาย หรือด้านอาชีวศึกษา สายอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อาทิ ตาไม่บอดสี
การได้ยินปกติ (หูไม่หนวก) โรคหัวใจ โรคลมชัก วัณโรค กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือ ปวดหลังอย่างรุนแรง เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก