สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 Admission เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างในการสอบสัมภาษณ์สิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องเตรียมไปให้พร้อม และมักสร้างความกังวลใจว่าจะเตรียมไปครบไหม นั้นคือเอกสารที่ต้องนำไปยื่นให้กับทางคณะในวันสอบสัมภาษณ์นั้นเอง เพราะหากเตรียมไปไม่ครบก็อาจมีปัญหา และสร้างความยุ่งยากในภายหลังได้ วันนี้เราเลยแนะนำวิธีการเตรียมตัวเบื้องต้น ว่าด้วยเรื่องเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไปในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้ 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปสัมภาษณ์


1. ใบสมัครแอดมินชั่น คือ ใบที่ใช้คัดเลือก 4 อันดับ แนะนำให้น้องถ่ายสำเนาไปด้วย 1 ชุด เผื่อไว้ 2. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. วุฒิบัตรการศึกษา
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า และ เด็กซิ่ว
- ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
- หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
4.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และต่างประเทศ
- หลักฐานการรับรองการจบการศึกษาทั้งหมด ที่ได้รับจากสถาบันที่จบ 
- ประกาศนียบัตรและ transcript5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

*การสัมภาษณ์ต้องใช้เอกสารต้องที่ระบุไว้ ยกเว้นในบางคณะ/สาขาวิชา อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติม แนะนำให้น้องตรวจสอบเอกสาร จากหน้าเว็บของทางมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง