สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวนรับ
*จะแจ้งจำนวนรับ ในวันที่ 19 ก.ค. 2561 (หากรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 ไม่ครบตามแผนจะเปิดรับรอบ 5)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. GPAX   2.50
2. ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3. ต้องมีคะแนน GAT และ  PAT2 ที่ไม่เกิน 2 ปี

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่