สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เปิดรับสมัคร
16-18 กรกฏาคม 2561


สถานที่รับสมัคร 
อาคารเรียนรวม 19 ม.อ.ปัตตานี (เวลา09.00น.-16.00น.)
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2.สำเนาใบระเบียบผลการเรียน 6 ภาค ม.4-ม.6
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน 
5.ใบรับรองแพทย์ 
6.ค่าสมัคร 200 บาท 


สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์  50 คน 

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน  50 คน 

3. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  40 คน 

4. สาขาวิชาประวัติศาสตร์  30 คน 

5. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
-แขนงวิชาสังคมวิทยา   10 คน 
-แขนงวิชามานุษยวิทยา  35 คน
 
6.สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย  10 คน 

7. สาขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ 
-แขนงวิชาภาษาอาหรับ 20 คน 
-แขนงวิชาภาษาอาหรับธุรกิจ 20 คน 

8. สาขาวิชาภาษาเกาหลี 15 คน 

9. สาขาวิชามลายูศึกษา 40 คน 

10. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10 คน
 
11. สาขาวิชาภาษามลายู 30 คน 

12.สาขาวิชาภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 คน

13. สาขาวิชาภาษายุโรป แขนงวิชาภาษาเยอะรมัน 25 คน
 
14. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 50 คน 

15. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 30 คน 

ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
*รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย