สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ร่วมทำประชาพิจารณ์เรื่อง TCAS'62
น้องๆ ผู้ปกครอง คุณครู หรือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา อยากให้ระบบ TCAS'62 ออกมาเป็นแบบไหน สามารถร่วมกันออกแบบได้ ทปอ. เปิดรับความคิดเห็นเพื่อนเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562