สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ปีการศึกษา 2562


คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ปีการศึกษา 2562 
ระบบรับตรงโดยคณะฯ โดย Portfolio 


ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.สำเร็จการศึกษา ม.6  หรือ กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีสุดท้ายในปี 2561 
2.หากเป็นนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

มีผลการศึกษา / ผลการสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- ผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ ม.4 จนถึงวันที่สมัคร ≥ 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลาย ≥ 3.50 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) เคมี (ข) ชีววิทยา และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์
-ผลการสอบ A level ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology (ข) Chemisty (ค) Mathematics หรือ  Physics  แต่ละวิชา ≥ A
-ผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology (ข) Chemisty (ค) Math level 2  หรือ  Physics แต่ละวิชา  ≥ 700 คะแนน
-ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology (ข) Chemisty (ค) Math   หรือ  Physics แต่ละวิชา  ≥ 6 

มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  
- TOFEL IBT (Internet based test) ≥ 80 คะแนน 
- ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) ≥6.5
*สามารถใช้ผลสอบที่ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่คณะฯ ปิดรับสมัคร

มีผลการสอบ Biomedical Asmission (BMAT) ของการสอบในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 ครั้งใดครั้งหนึ่งที่มีผลขั้นต่ำรวมทั้ง 3 session ≥ 13 และ session 3 (quality of written English)  ≥ C


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่