สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์‬ ม.แม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) : 11-19 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 20 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.เป็นผู้อยู่ประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.มีความสามารถในระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
3.สำเร็จการศึกษา (ม.6)  แผนการเรียน วิทย์-คณิต
4. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค หรือภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

1.สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ 
ผลการเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 2.สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
ผลการเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 2.503.สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
ผลการเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 


*เกณฑ์การคัดเลือก 
-คัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา 

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่