สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ จุฬาฯ


หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 


กำหนดการคัดเลือก 
รับสมัคร 17-19 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 ก.ค. 61 
สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา 1 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 ส.ค. 61

รับเข้าศึกษา 
จำนวน 25 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย / เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 
3.แผนการเรียน วิทย์-คณิต
4. GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
โดยในแต่ละกลุ่มวิชา ไทย สังคม วิทย์ คณิต อังกฤษ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และกลุ่มวิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
5.เป็นผู้ที่มาจากครอบครัว(บิดา มารดา ปู้ ย่า ตา ยาย คนใดคนหนึ่ง) ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
6.เป็นผู้ที่พร้อมเข้าศึกษาและฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้
7.มีอุดมการณ์ที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ
8.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรงที่สังคมรังเกียจ และ ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
9.มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร คลิกที่นี่
เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย (เฉพาะผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา) คลิกที่นี่ 


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์


กำหนดการคัดเลือก 
รับสมัคร 17-19 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 ก.ค. 61 
สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา 1 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 ส.ค. 61 


รับเข้าศึกษา
จำนวน 5 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย / เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 
3.แผนการเรียน วิทย์-คณิต
4. GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
5. มีผลคะแนนรวมจากการสอบ กสพท.ไม่ต่ำกว่าคะแนนต่ำสุด ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬา ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
6.เป็นผู้ที่มีเมตตาสัตว์ สุขภาพดี เนื่องจากมีการฝึกงานภาคสนามและคลินิกปฏิบัติ

8.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรงที่สังคมรังเกียจ และ ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
9.มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดการคัดเลือก 
รับสมัคร : 17-19 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 ก.ค. 61 
สอบวิชาทักษะและนำเสนอแฟ้มผลงาน : 1 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 ส.ค. 61


จำนวนการรับเข้าศึกษา 
52 คน  ได้แก่  
1.สาขาวิชาทัศนศิลป์ 18 คน 
2.สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 11 คน 
3.สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 11 คน 
4.สาขาวิชานาฏยศิลป์ 12 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย / เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 
3.แผนการเรียน วิทย์-คณิต
4. GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00 
5. มีความสนใจและความสามารถทางศิลปะตรงตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ
6.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรงที่สังคมรังเกียจ และ ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
7.มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ

ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่