สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.นเรศวร 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

 
กำหนดการรับสมัคร


จำนวนรับ 
735 คนคุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
2.สำเร็จการศึกษา ม.6 
3.มีคะแนนสอบ O-NET GAT PAT
4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่ามาสามารถชำระเงินค่าเทอมและค่าบำรุงได้
6.ไม่เคยจำคุกเว้นแต่กรณีความผิดที่ทำไปโดยประมาทอันเป็นลหุโทษ
7.มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัย 
8.เมื่อเป็นนักศึกษา ปี 1 ต้องพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่