สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ 
TCAS รอบที่ 5
 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561


เปิดรับสมัครวันที่ : 14 - 17 กรกฎาคม 2561

วิธีการคัดเลือก
(1) โครงการฯ จะดำเนินการคัดเลือกตามระบบ (TCAS) โดยใช้ผลการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
1.1 O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
1.2 GAT ปีการศึกษา 2561
1.3 PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครูปีการศึกษา 2561คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีคุณสมบัติ มีบุคลิกภาพดี คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
4. ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวมคะแนน O-NET)
5. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำนาทะเบียนบ้านตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่หรือจังหวัด ในกรณีเลือก บรรจุในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตรงกับวิทยาลัยหรือสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือตรงกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือตรงกับพื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร
6. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางโครงการไม่สามารถรับสมัครได้

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่