สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการคัดเลือก 
รับสมัคร 17-19 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 25 ก.ค. 61 
สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษา 1 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 ส.ค. 61


จำนวนที่เข้าศึกษา
32 คน 
สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 3 คน
สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) จำนวน 2 คน 
สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 15 คน
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวน  3 คน 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน 
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา จำนวน  8 คน 


คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทย / เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 
3.แผนการเรียน วิทย์-คณิต
4. GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวม O-NET)
5.เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครสามารถใช้ภูมิลำเนาของบิดามารดาของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
6.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรงที่สังคมรังเกียจ และ ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
7.มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่