สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ 
TCAS รอบที่ 5
 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย
2.คุณสมบัติ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวมคะแนน O-NET)
4.มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ๆมีอัตราการบรรจุหน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดา หรือตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


กำหนดการรับสมัคร


จำนวนการรับ
39 คนระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่