สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ 
TCAS รอบที่ 5
 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561เปิดรับสมัคร : 16 -19 ก.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 26 ก.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 31 ก.ค. 61


จำนวนการรับ
41 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย
2.คุณสมบัติ บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวมคะแนน O-NET)
4.มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ๆมีอัตราการบรรจุหน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดา หรือตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


เกณฑ์การคัดเลือก


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่