สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณหลักสูตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ 
TCAS รอบที่ 5
 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร : 13 -19 ก.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 21 ก.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 23 ก.ค. 61


จำนวนรับ 
27 คน 


คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวมคะแนน O-NET)
2.มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ๆมีอัตราการบรรจุหน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดา หรือตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


เกณฑ์ในการคัดเลือก 
ใช้ผลการสอบ GAT และการประเมินแววความเป็นครูโดยการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่