สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากรโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เพิ่มพิเศษ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561จำนวนรับ 
10 คน 
​  

กำหนดการรับสมัคร 
17-26 ก.ค. 61 สมัครสอบทางเว็บไซต์
1 ส.ค. 61  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3 ส.ค. 61 สอบสัมภาษณ์ 
6 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า
2.ใช้คะแนนสอบวัดความรู้   วิชาสามัญ 9 วิชา คือ 29 ภาษาอังกฤษ 39 คณิตศาสตร์1 49 ฟิสิกส์ 59 เคมี 69 ชีววิทยา เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า 30%
3.ต้องไม่เป็นโรคหรือพิการ ตาพร่องสี  โรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่