สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนไทย ในการจัดอันดับ Webometrics ปี 2018 ประจำเดือนกรกฏาคม

Webometrics อีกหนึ่งเว็บไซต์ด้านการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศสเปน โดย Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation) สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (Spanish National Research Council) ที่ได้ทำการสำรวจและจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกในด้านคุณภาพวิชาการ และด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการจัดอันดับทั้งหมด 2 ครั้งใน 1 ปี คือเดือนมกราคมและเดือนกรกฏาคม

โดยล่าสุดผล การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ปี 2018 ประจำเดือนกรกฏาคม ผ่านทางเว็บไซต์ : www.webometrics.info โดยหลักการจัดอันดับคือ วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตนอกจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวรสารหรืออื่นๆ โดยวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” มีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับทั้งรัฐและะเอกชน ดังนี้TOP 10 มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับโลก 
อันดับ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันดับ 515 ของโลก
อันดับ 2  มหาวิทยาลัยมหิดล  อันดับ 562 ของโลก
อันดับ 3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อันดับ 723 ของโลก
อันดับ 4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อันดับ 771 ของโลก
อันดับ 5  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อันดับ 784 ของโลก
อันดับ 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อันดับ 938 ของโลก
อันดับ 7  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อันดับ 1014 ของโลก
อันดับ 8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อันดับ 1061 ของโลก
อันดับ 9  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อันดับ 1125 ของโลก
อันดับ 10  มหาวิทยาลัยนเรศวร  อันดับ 1277 ของโลก​
TOP 10 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อันดับที่ 21 ของประเทศ อันดับที่ 3010 ของโลก 
อันดับ 2 
มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 24 ของประเทศ อันดับที่ 3157 ของโลก
อันดับ 3  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 26 ของประเทศ อันดับที่ 3284 ของโลก
อันดับ 4 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับ 30 ของประเทศ อันดับที่ 4018 ของโลก
อันดับ 5 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่ 33 ของประเทศ อันดับที่ 4247 ของโลก 
อันดับ 6 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับที่ 34 ของประเทศ อันดับที่ 4292 ของโลก 
อันดับ 7 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 40 ของประเทศ อันดับที่ 4912 ของโลก
อันดับ 8 
มหาวิทยาลัยพายัพ อันดับที่ 42 ของประเทศ อันดับที่ 5368 ของโลก 
อันดับ 9 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับที่ 46 ของประเทศ อันดับที่ 5498 ของโลก
อันดับ10 มหาวิทยาลัยสยาม อันดับที่ 53 ของประเทศ อันดับที่ 6203 ของโลก

TOP 10 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของไทย 
อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันดับ 23 ของประเทศ และ อันดับ 3138 ของโลก
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับ 25 ประเทศ อันดับ 3169 โลก
อันดับ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อันดับ 35 ประเทศ อันดับ 4543 โลก
อันดับ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันดับ 36 ประเทศ อันดับ 4552 โลก
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันดับ 39 ประเทศ อันดับ 4801 โลก
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันดับ 44 ประเทศ อันดับ 5400 โลก
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อันดับ 45 ประเทศ อันดับ 5475 โลก
อันดับ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อันดับ 49 ประเทศ อันดับ 5733 โลก
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อันดับ 50 ประเทศ อันดับ 5776 โลก

อันดับ10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อันดับ 52 ประเทศ อันดับ 6190 โลก


ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม >>> www.webometrics.info/en/Asia/Thailand