สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปราชญ์เปรื่อง และ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปราชญ์เปรื่อง

กำหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร 23 ก.ค. - 8 ส.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 9 ส.ค. 61 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 10 ส.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 ส.ค. 61 

จำนวนรับ 40 คน 
(สำเร็จการศึกษา ม.6 จำนวน 25 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 15 คน ) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ประเภทสำเร็จการศึกษา ม.6 
-แผนการเรียน วิทย์-คณิต
-มีผู้รับรองในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
-มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
-ไม่เคยทุจริตในการสอบในทุกๆระดับการศึกษา

ประเภทประกาศนียบัติ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
-มีผู้รับรองในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
-มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
-ไม่เคยทุจริตในการสอบในทุกๆระดับการศึกษา


ประเภทโควต้าลูกหลานเกษตกร
-จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ต้องมีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง  (ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับ บิดา-มารดา) เป็นผู้มีอาชีพทางการเกษตรโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ซึ่งดูแลพื้นที่ ที่บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรอยู่ หรือ สมาคมวิชาชีพทางการเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหหมาย
-ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
-มีผู้รับรองในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
-มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
-ไม่เคยทุจริตในการสอบในทุกๆระดับการศึกษา


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

กำหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร 23 ก.ค. - 8 ส.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 9 ส.ค. 61 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 10 ส.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 ส.ค. 61 

จำนวนรับ  15 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ประเภทสำเร็จการศึกษา ม.6 
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

-แผนการเรียน วิทย์-คณิต
-มีผู้รับรองในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
-มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
-ไม่เคยทุจริตในการสอบในทุกๆระดับการศึกษา

ประเภทประกาศนียบัติ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
-ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
-มีผู้รับรองในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
-มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
-ไม่เคยทุจริตในการสอบในทุกๆระดับการศึกษา


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่