สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561


รับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 สิงหาคม 2561 

1 เปิดรับ  จำนวน 27 สาขา
          1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
          2. เคมีประยุกต์
          3. เทคโนโลยีชีวภาพ
          4. วิศวกรรมวัสดุ
          5. เศรษฐศาสตร์
          6. บริหารธุรกิจ
          7. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
          8. การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
          9. การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
          10. การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
          11. เทคโนโลยีสารสนเทศ
          12. วิทยาการคอมพิวเตอร์
          13. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
          14. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
          15. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          16. วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
          17. เทคโนโลยีการอาหาร
          18. เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
          19. นิติศาสตร์
          20. การแพทย์แผนไทยประยุกต์
          21. สาธารณสุขศาสตร์
          22. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          23. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
          24. การแพทย์แผนจีน
          25. การพัฒนาระหว่างประเทศ
          26. จีนศึกษา
          27. การสอนภาษาจีน


2. หลักฐานประกอบการสมัคร
          2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาเท่านั้น) จำนวน 1 ใบ
          2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ – สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) จำนวน 1 ฉบับ
          2.4 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ

3. กำหนดการรับสมัคร/ขั้นตอนการสมัคร
          
สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
 
3.1 สมัครออนไลน์ โดยผู้สมัคร กรอกข้อมูลการสมัครให้สมบูรณ์และเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้) 

3.2 สั่งพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 ฉบับ
                    (1) ใบสมัคร
                    (2) ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
                    (3) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2561 โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินฯ

3.3 การส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ให้ผู้สมัครเรียงเอกสารการสมัคร ดังนี้
                    1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ) (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ
                    5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                    6. จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ โดยสแกนเอกสารตามข้อ 1 – 5 ในรูปแบบไฟล์ pdf. 
                        *แล้วนำส่งไปที่อีเมล์ admission@mfu.ac.th นำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2561

4. การสอบคัดเลือก
          พิจารณาและแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นรายบุคคล


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่