สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สวนสุนันทาประเมินผลกระทบ TCAS “บวกมากกว่าลบ” ยืนยันเข้าร่วมต่อสวนสุนันทาประเมินผลการเข้าร่วมระบบ TCAS  ไม่มีผลกระทบกับยอดนักศึกษาใหม่  ชี้เป็นระบบที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของหลักสูตรที่ต้องยืนหยัดให้ได้ในสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงเชิงคุณภาพ  อธิการบดีฯย้ำ อย่าโทษระบบ  แต่ให้หันกลับมาปรับปรุงตนเอง  ขยับปรับปรุง/ปิดหลักสูตรที่นักศึกษาไม่เข้าเป้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดเผยว่า  คณะผู้บริหารได้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรับนักศึกษาใหม่ในระบบ Thai University Center Admission System (TCAS)  โดยพบว่าในภาพรวมจากที่ตั้งเป้าหมายไว้  7,965  คน  เมื่อสิ้นสุดการรายงานตัวแล้ว  มียอดนักศึกษาใหม่  7,439  คนหรือคิดเป็นร้อยละ  93.0  อย่างไรก็ตาม  ยังไม่รวมวิทยาลัยพยาบาล 120  คน  และโครงการความร่วมมือกับผู้ประกอบการของวิทยาลัยโลจิตกส์และซัพพลายเชน  อีกประมาณ  200  คน  ซึ่งจะทำให้ในเชิงปริมาณ  สวนสุนันทาแทบจะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากระบบ TCAS

( รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย )

อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ  เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ  ในเชิงบวก  สวนสุนันทาติดอยู่ในอันดับ 1  ใน  10  ของประเทศ  ในขณะที่ในรอบการยืนยันสิทธิ์  อยู่ในลำดับ  3  รองจากธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  สาขาวิชากว่าร้อยละ  70  มีอัตราการแข่งขันอยู่ในระดับ  1  ใน  5  ของประเทศ  โดยที่  5  อันดับแรกที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดใน TCAS สรอบ  3   เป็นของสวนสุนันทาถึง  2  อันดับ  คือครุศาสตร์ภาษาไทย  แข่งขันสูงเป็นอันดับ  1  อัตราแข่งขัน 1 ต่อ 56  และในรอบที่ 4 อัตราแข่งขันเป็น 1 ต่อ 92  และครุศาสตร์ปฐมวัยอันดับ 5  อัตราแข่งขัน 1 ต่อ 44  ในขณะที่ในเชิงลบ  ก็พบว่ามีบางสาขาวิชาที่มียอดนักศึกษาไม่ถึง  10 คน  ซึ่งมีอยู่ประมาณ  7 สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เปิดเผยว่าแนวคิดของอธิการบดีมีความชัดเจนว่า  ความสำเร็จหรือล้มเหลวของแต่ละสาขาวิชาอยู่ที่คุณภาพของตัวหลักสูตร  มิใช่อยู่ที่ระบบ  TCAS เพราะปรากฏการณ์ที่สวนสุนันทาพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจน  หลักสูตรที่เปิดรับพร้อมกัน  บางหลักสูตรคนเลือกถล่มทลาย  อัตราการแข่งขันเกือบ  1  ต่อ 100  ในขณะที่บางสาขามีคนเรียนแค่ 7 คน  หากระบบไม่ดี  ก็ต้องมีคนเลือกน้อยเหมือนกัน  ดังนั้น  อย่าไปโทษระบบแต่ให้หันกลับมาพิจารณาคุณภาพของตัวเองและรีบปรับปรุงตัวเองโดยด่วน  ก่อนที่จะล่มสลายไปกับความไร้ประสิทธิภาพ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ )

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการยังกล่าวด้วยว่า  สวนสุนันทายังคงสนับสนุนและเข้าร่วมกับระบบ TCAS ต่อไป  แต่ก็จะมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะไปยังที่ประชุมอธิการบดี  (ทปอ.)  ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนี้  เช่น  ระบบการยืนยันสิทธิ์  ระยะเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างล่าช้า  และปัญหาการควบคุมการสอบในบางวิชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เช่นสาขาพยาบาลที่ปรากฏว่า  ไม่สามารถไปบังคับกลุ่มวิทยาลัยบรมราชชนนีให้มาเข้าร่วมได้  ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รอระบบ TCAS ที่การดำเนินการล่าช้ากว่าหลายเดือน  ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเสียหายมาก