สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ม.ทักษิณเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครออนไลน์ / ชำระเงินค่าสมัคร : 18 ก.ค. 61 - 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ครั้งที่ 1 : 31 ส.ค. 61 
ครั้งที่ 2 : 31 ต.ค. 61
ครั้งที่ 3 : 28 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 4 : 30 มี.ค. 62 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
60 ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25
3.กำลังศึกษาระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 4 / 5 ภาค (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในข้อ 1-3 ให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเองในหัวข้อ "งานวิศวกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0" ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ A4 มาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรตที่สังคมรังเกียจ และโรคที่เบียดเบียนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่