สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โควตา สอวน. จุฬาฯ / ม.อุบล ปีการศึกษา 2562สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อ สำหรับน้องๆที่ผ่านการอบรมค่าย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) จำนวน 8 โครงการ

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยสาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามรถด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

-รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ) จำนวน 1 โครงการ
โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
*ขณะนี้คณะอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดองค์ประกอบและเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 
รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณสมบัติการรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์
– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
– ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับไม่น้อยกว่าค่าย 1 ของ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามสาขาวิชากำหนด
– รับสมัครจำนวน 20 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
– ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับไม่น้อยกว่าค่าย 1 ของ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามสาขาวิชากำหนด
– รับสมัครจำนวน 15 คน

คณะเภสัชศาสตร์
– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
– ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ระดับไม่น้อยกว่าค่าย 1 ของ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามสาขาวิชากำหนด
– รับสมัครจำนวน 8 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่