สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ( #dek62 )

O-NET (Ordinary National Educational Test)

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนซึ่งจะทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว
 

 
 
 
 

กำหนดการ

สอบ 2 – 3 มีนาคม 2561
ประกาศผล 31 มีนาคม 2561 

วิชาที่ต้องสอบ

- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
 

TCAS รอบที่ใช้

- TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ขั่นต่ำ บางโครงการ)
- TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท (ขั่นต่ำบางโครงการ และ กสพท)
- TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
- TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 


 

เรื่องที่ออกสอบ O-NET


ภาษาไทย

สาระ : การอ่าน
รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 20 ข้อ
40 คะแนน
 
สาระ : การเขียน
รูปแบบ ข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 12 ข้อ
- เลือกคําตอบ จากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 3 ข้อ
15 คะแนน
 
สาระ : การฟัง การดู และ การพูด
รูปแบบ ข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 2 ข้อ
- เลือกคําตอบ จากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 1 ข้อ
3 คะแนน
 
สาระ : หลักการ ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบ ข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 21 ข้อ
- เลือกคําตอบ จากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 6 ข้อ
27 คะแนน
 
สาระ : วรรณคดี และ วรรณกรรม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 12 ข้อ
- เลือกคําตอบ จากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 15 ข้อ
15 คะแนน
 

ภาษาอังกฤษ

สาระ : ภาษาเพื่อ การสื่อสาร
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 43 ข้อ
53.75 คะแนน
 
สาระ : ภาษาและ วัฒนธรรม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 15 ข้อ
18.75 คะแนน
 
สาระ : ภาษากับ ความสัมพันธ์ กับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 11 ข้อ
13.75 คะแนน
 
สาระ : ภาษากับ ความสัมพันธ์ กับชุมชน และโลก
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 11 ข้อ
13.75  คะแนน
 
 

สังคมศึกษา

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : หน้าที่ พลเมือง วัฒนธรรม และการ ดําเนินชีวิต ในสังคม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : เศรษฐศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : ประวัติศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน
 
สาระ : ภูมิศาสตร์
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ 2 ข้อ
20 คะแนน


 

คณิตศาสตร์

สาระ : จำนวน และการดำเนินการ
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 5 ข้อ
- ระบายตัวเลข 1 ข้อ
15 คะแนน
 
สาระ : การวัด
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 2 ข้อ
- ระบายตัวเลข 1 ข้อ
7.5 คะแนน
 
สาระ : พีชคณิต
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 16 ข้อ
- ระบายตัวเลข 4 ข้อ
50 คะแนน
 
สาระ : การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 9 ข้อ
- ระบายตัวเลข 2 ข้อ
27.5 คะแนน
 

วิทยาศาสตร์

สาระ : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 12 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
23.2 คะแนน
 
สาระ : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 3 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
8.8 คะแนน
 
สาระ : สารและสมบัติของสาร
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 11 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
21.6 คะแนน
 
สาระ : แรงและการเคลื่อนที่
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 8 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
16.8 คะแนน
 
สาระ : พลังงาน
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 10 ข้อ
16 คะแนน
 
สาระ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 3 ข้อ
- เลือกตอบเชิงซ้อน 1 ข้อ
8.8 คะแนน
 
สาระ : ดาราศาสตร์ และอวกาศ
รูปแบบข้อสอบ :
- 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ 3 ข้อ
4.8 คะแนน