สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร ​TCAS รอบที่ 1 Portfolio 

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : 22 ส.ค. - 21 ต.ค. 61
ชำระเงินค่าสมัคร : 22 ส.ค. - 21 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 ต.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 28 ต.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ ของ ทปอ. : 
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


จำนวนสาขาที่เปิดรับสมัคร 
70 สาขา 

จำนวนรับสมัคร 
5,139 คน

 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สําหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสําเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่