สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข : กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 


จำนวนรับเข้าศึกษา 24 คน (ตามพื้นที่จัดสรร)
 
กำหนดการรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ : 1-10 ธ.ค. 61
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและยืนยันการสมัครสอบในเว็บไซต์ : 17-21 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่2 :  27 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3,4 :  14 ม.ค. 62
ตรวจร่างกาย : 16 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ : 17 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อผ่านระบบ Clearing house พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์  : 18 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 1 ก.พ. 62


คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้ที่อยู่ในเขต 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์
ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 
-ศึกษาระดับชั้น ม.4-ม.6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*
-GPAX 3.25 ขึ้นไป
-คะแนนเฉลี่ย(GPA) 5ภาคของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6
วิทยาศาสตร์ 3.50 ขึ้นไป
คณิตศาสตร์ 3.50 ขึ้นไป
ภาษาอังกฤษ 3.25 ขึ้นไป


คุณสมบัติเฉพาะ
-คะแนนผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนที่กำหนดในตารางต่อไปนี้ (ผลสอบไม่เกิน2ปี)
 

-ผลการสอบ BMAT รวม3 ตอนไม่ต่ำกว่า 5  (ผลสอบไม่เกิน2ปี)
-แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การได้รับรางวัลต่างๆ ด้านทักษะพิเศษทางวิชาการ ผลงานวิชาการ หรือรางวัลต่างๆที่ได้รับโดยเรียงความสำคัญเป็นลำดับ ระดับโรงเรียน จังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ผลงานระหว่างศึกษาม.4-ม.6)ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่