สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครรอบ Portfolio ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบความสามารถพิเศษ Portfolio

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ - 13 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 ต.ค. 61
สอบคัดเลือก 21 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 พ.ย. 61

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 คน 
จบการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า 
(ทุกสายการเรียน)
-สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 คน
จบการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า 
(ทุกสายการเรียน)
-สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 10 คน
จบการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า 
(ทุกสายการเรียน)
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน
จบการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า 
(สายวิทย์-คณิต / สายศิลป์-คำนวณ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
-สาขาวิชาเคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.75 
มีผลงาน/รางวัลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.25 
มีผลงาน/รางวัลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบการ
เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
มีผลงาน/รางวัลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
-สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 คน
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
สำเร็จการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สายวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ปวช.สาขาช่างอุตสาหกรรม

-สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
สำเร็จการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สายวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอม 

-สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
สำเร็จการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สายวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ปวช.2 ปวช.3 สายช่างอุตสาหกรรม

-สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
สำเร็จการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สายวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ปวช.2 ปวช.3 สายช่างอุตสาหกรรม
เข้าร่วม/ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
สำเร็จการศึกษา ม.6 / เทียบเท่า
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
สายวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ปวช.หรือเทียบเท่่าทุกสาขาวิชา
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์ 
-สาขาวิชาพลศึกษา
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 
มีผลงานด้านกีฬาระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสโมสรกีฬาอาชีพเป็นนักกีฬา
มีทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันสอบสัมภาษณ์
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1.75
มีผลงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาปฐมวัย
ผลงานด้านจิตอาสา
ผ่านการฝึกงานในชั้นเรียนอนุบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาไทย 10 คน
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
มีผลงานรางวัลเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 คน
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.5
มีผลงานรางวัลเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

-สาขาวิชาสังคมศึกษา 20 คน 
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.5
มีผลงานรางวัลเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

-สาขาวิชานาฎดุริยางค์ศาสตร์(นาฏยการแสดง) 10 คน
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25
มีผลงานรางวัลเกี่ยวกับนาฏยการแสดง
มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

-สาขาวิชานาฏยดุริยางค์ศาสตร์ (ดนตรีไทย) 10 คน
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25
มีผลงานรางวัลเกี่ยวกับดนตรีไทย
มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

-สาขาวิชานาฏยดุริยางค์ศาสตร์ (ดนตรีสากล) 10 คน
คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25
มีผลงานรางวัลเกี่ยวกับดนตรีสากล
มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 20 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 คน
สาขาวิชาภาษาจีน 10 คน
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10 คน
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ 10 คน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 50 คน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 50 คน
สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงการปกครองท้องถิ่น) 20 คน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน) 20 คน

คุณสมบัติประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
กำลังศึกษาชั้น ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25
มีผลงานรางวัลเกี่ยวกับสาขาวิชา
มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่