สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รอบโควตา ใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส ปีการศึกษา2562


กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต : ตั้งแต่วันนี้ - 26 ต.ค. 61
สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันนี้ - 2 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ :  8 พ.ย. 61
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ : 10 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 30 พ.ย. 61

เปิดรับจำนวน : 1,585 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ  20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 30 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคคาทรอนิกส์
จำนวนรับสมัคร
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษาปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ เที่ยบเท่า
-ผ่านวิชาคอมพิวเตอร์ 12 หน่วยกิต
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาพืชศาสตร์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาประมง
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. 
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ 
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-วุฒิปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สถาบันเทคโนโลยีการบิน
สาขาวิชาการจัดการการบิน
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. 
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม 2.50 ขึ้นไป

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล(แขนงดิจิทัลมีเดียและแอนิเมชัน)
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล(แขนงการจัดการธุรกิจดิจิทัล)
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 30 คน
ปวส.เทียบโอน/สมทบ 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.50 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 30 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกแผนการเรียน
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.75 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
-ผลการเรียนเฉลี่ย  2.75 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการตลาด
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 40 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
ปวส.เทียบโอน/สมทบ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-ผลการเรียนนักเรียนกิจกรรม 2.75 ขึ้นไป
-ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ 2.50 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส.ทุกสาขาวิชา
-มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
-สอบสัมภาษณ์
-มีงานทำแล้ว

สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 30 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
ปวส.เทียบโอน/สมทบ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกแผนการเรียน
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
-ความสามารถพิเศษอื่นๆ
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ย  2.50 ขึ้นไป
-ความสามารถพิเศษอื่นๆ
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 30 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
ปวส.เทียบโอน/สมทบ 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกแผนการเรียน
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
-ความสามารถพิเศษอื่นๆ
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส. 
-ผลการเรียนเฉลี่ย  2.50 ขึ้นไป
-ความสามารถพิเศษอื่นๆ
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกแผนการเรียน 
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกแผนการเรียน 
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
-แฟ้มสะสมผลงาน ชิ้นงานด้านกิจกรรมต่างๆ

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 15 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการโรงแรม
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 15 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์


วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 15 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 15 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ทีเกี่ยวข้อง/เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 15 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 15 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ทุกสาขาวิชา
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ทีเกี่ยวข้อง/เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ทีเกี่ยวข้อง/เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ทีเกี่ยวข้อง/เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส./เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 35 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 35 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ทีเกี่ยวข้อง/เทียบเท่า
-สอบสัมภาษณ์
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 20 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 30 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกแผนการเรียน
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.25 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์
-วุฒิปวส. ที่เกี่ยวข้อง / เทียบเท่า
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.25 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาประมง
จำนวนรับสมัคร
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 20 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวส. ที่เกี่ยวข้อง
-สอบสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.25 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 5 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.25 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 5 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.25 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
จำนวนรับสมัคร
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 15 คน
ปวส.เทียบโอน/สมทบ 15 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวส. ที่เกี่ยวข้อง
-ผลการเรียนเฉลี่ย4เทอม  2.25 ขึ้นไป
-สอบสัมภาษณ์


วิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช.ทุกสาขา
-ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
ปวส.เทียบโอน/ปกติ 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาสถาปัตกรรมภายใน
จำนวนรับสมัคร
ปวช. 10 คน
คุณสมบัติการคัดเลือก
-ใช้วุฒิการศึกษา ปวช. ทุกสาขาวิชา

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่