สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


TCAS รอบที่ 1 Portfolio ความสามารถพิเศษไม่ใช้คะแนน
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house : 30 - 31 ม.ค. 62
สมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา / 1 วิทยาเขต
เกณฑ์การคัดเลือก 
-GPAX 5 ภาคเรียน
-แผนการเรียน (ถ้ามี) 
-ประวัติผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ


TCAS รอบที่ 2 โควตา ใช้คะแนน
เปิดรับสมัคร : 6-20 ก.พ. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house : 24 - 25 เม.ย. 62
สมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา / 1 วิทยาเขต
เกณฑ์การคัดเลือก 
-GPAX 5 ภาคเรียน
-คะแนน วิชาสามัญ9วิชา O-NET GAT-PAT
-การทดสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา (สอบวันที่ 9 - 10 มี.ค. 62)

TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน
เปิดรับสมัคร : 17-29 เม.ย. 62 (ผ่านเว็บไซต์ทปอ.พร้อมกันทั้งประเทศ)
ประกาศผล : 9 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) : 13 พ.ค.  62
สมัครได้คนละ 6 สาขาวิชา แบบมีลำดับประกาศผลเพียง1อันดับ
เกณฑ์การคัดเลือก 
-GPAX 5 ภาคเรียน
-แผนการเรียน (ถ้ามี)
-คะแนน วิชาสามัญ9วิชา O-NET GAT-PAT ตามเกณฑ์ที่ มก. กำหนด

TCAS รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน
เปิดรับสมัคร : 9 - 19 พ.ค.  62 (ผ่านเว็บไซต์ทปอ.พร้อมกันทั้งประเทศ)
ประกาศผล : 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) : 3 ม.ย. 62
สมัครได้คนละ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับประกาศผลเพียง1อันดับ
เกณฑ์การคัดเลือก 
-GPAX 6 ภาคเรียน
-แผนการเรียน (ถ้ามี)
-คะแนน O-NET GAT-PAT ตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขา

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย.  62 
ประกาศผล : 12 มิ.ย. 62
สอบสัมภาษณ์ (ยืนยันสิทธิ์) : 14 มิ.ย. 62
สมัครได้คนละ 1าขาวิชา / 1 วิทยาเขต
เกณฑ์การคัดเลือก
จะแจ้งให้ทรายภายหลัง


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่