สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดต ! กสพท 62 ตารางสอบ จำนวนรับ กำหนดการ และปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบ


     ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พิจารณาปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เข้าร่วมรับในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โดย ทปอ. จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. และกำหนดให้ กสพท เสมือนหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 51 สาขาวิชา โดยกลุ่มสถาบันฯ ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 สถาบัน และคณะ

เภสัชศาสตร์ 10 สถาบัน ในการดำเนินการคัดเลือกผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ของ กสพท และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง กลุ่มสถาบันฯ จะจัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10:30 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 5