สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร TCAS ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา 2562  


TCAS รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับ 6 โครงการ 
ประกอบด้วย 
1.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติฯ และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
เปิดรับสมัคร 1-14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 7 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชา) : 14-16 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 21 ม.ค.  62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 7 ก.พ. 62
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 36 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
คุณสมบัติของผู้สมัครและการพิจารณา: รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
แบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่

 
2.โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
เปิดรับสมัคร : 1-14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์  : 30-21 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 7 ก.พ. 62
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : 23 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)

จำนวนรับ : 125 ที่นั่ง
รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
แบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่


3.โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
เปิดรับสมัคร : 1-14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ :  7 ก.พ. 62
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 29 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
จำนวนรับ : 16 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัครและการพิจารณา: รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
การสอบสัมภาษณ์และทดสอบอื่นๆ (บางสาขาวิชา): (ถ้ามี)
รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร  คลิกที่นี่4.โครงการพิเศษสำนักวิชา
เปิดรับสมัคร : 1-14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ :  30-31 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 7 ก.พ. 62
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 32 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
จำนวนรับ: 810 ที่นั่ง
รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
แบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่5.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เปิดรับสมัคร : 1-14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 7 ก.พ. 62
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 23 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
จำนวนรับ: 115 ที่นั่ง
รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
แบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่


6.โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
เปิดรับสมัคร : 1-14 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 7 ก.พ. 62
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 23 สาขาวิชา (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัคร)
รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่
แบบฟอร์มเอกสารแนะนำตนเอง คลิกที่นี่

TCAS รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
เปิดรับสมัคร (ออนไลน์)  : 18 ก.พ. -15 มี.ค. 62 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 11 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชา) : 18 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 23 เม.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 24-25 เม.ย. 62 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 29 เม.ย. 62

TCAS รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร(เป็นไปตามประกาศของทปอ.)  : 17-29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 พ.ค. 62 
สอบสัมภาษณ์  : 13 พ.ค. 62 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 พ.ค. 62 

TCAS รอบที่ 4  Admissions
เปิดรับสมัคร(เป็นไปตามประกาศของทปอ.)  : 9-19 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  : 3 มิ.ย. 62
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา : 7 มิ.ย. 62

TCAS รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร : 29 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 12 มิ.ย. 62 
สอบสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) : 14 มิ.ย. 62 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 มิ.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 17-18 มิ.ย. 62 
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ : 20 มิ.ย.  62 

กำหนดการเพิ่มเติม คลิกที่นี่