สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและนักบินพานิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สจล.


วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  TCAS รอบที่ 1 Portfolioหลักสูตรวิศวการบินและนักบินพานิชย์

จำนวนรับ
25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 
-สาย วิทย์-คณิต
-เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00/4.00


กำหนดการรับสมัคร
ระเบียบการเพิ่มเติม >> ไฟล์แนบ