สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและนักบินพานิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สจล.


วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รอบละ 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 
-สาย วิทย์-คณิต
-จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ผู้สมัครแบบนักเรียนช้างเผือก
ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 3.50 / 4.00 (หรือเทียบเท่า)

ผู้สมัครแบบโควตา
ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาค ไม่น้อยกว่า 3.00 / 4.00 มีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา (กรอกเอกสาร IAIA-Q และ IAAI-Q2)

ผู้สมัครแบบนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายเตรียมศึกษาต่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
ยื่น ปพ.1 และผลตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบิน

ผู้สมัครแบบนักเรียนทั่วไป
ยื่นเอกสารผลการสอบความรู้ทั้ง 3 หัวข้อต่อไปนี้
คะแนนสอบวัดความถนัด ทางด้านคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


คะแนนสอบวัดความถนัด ทางด้านฟิสิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

คะแนนสอบวัดความถนัด ทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

​การรับสมัคร

ครั้งที่ 1 
รับสมัครทางเว็บไซต์ : 12-23 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 ก.ย. 61
สอบสัมภาษณ์ : 29 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 30 ก.ย. 61
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ ทปอ. : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 5 ก.พ. 62

ครั้งที่ 2
รับสมัครทางเว็บไซต์ : 16-24 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 ต.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 27 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 28 ต.ค. 61
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ ทปอ. : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 5 ก.พ. 62

ครั้งที่ 3
รับสมัครทางเว็บไซต์ :  13-21 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 พ.ย. 61 
สอบสัมภาษณ์ :  24 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 25 พ.ย. 61
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ ทปอ. : 30 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  5 ก.พ. 62

ครั้งที่ 4
รับสมัครทางเว็บไซต์ : 12-19 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 ธ.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ :  22 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 
23 ธ.ค. 61
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ ทปอ. :  30 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 5 ก.พ. 62


ครั้งที่ 5
รับสมัครทางเว็บไซต์ :  4-10 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 11 ม.ค. 62 
สอบสัมภาษณ์ : 12 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 13 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ ทปอ. : 30 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 5 ก.พ. 62

ระเบียบการรับสมัคร  >>  ไฟล์แนบ