สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562


เกณฑ์การรับสมัคร นักศึกษา TCAS คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการ

เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการตลาด
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดรับ 20 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 5 คน
GPA 2.00 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เปิดรับ 10 คน
สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)
บัญชีบัณฑิต
เปิดรับ 5 คน


รอบที่ 2 โควตา จำนวน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการ

เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการตลาด
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เปิดรับ 10 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 5 คน
GPA 2.00 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เปิดรับ 10 คน
สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)
บัญชีบัณฑิต
​เปิดรับ 5 คน

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการ
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการตลาด
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 10 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เปิดรับ 20 คน
สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)
บัญชีบัณฑิต
​เปิดรับ 5 คน

รอบที่ 4 Admission 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการ
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการตลาด
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)
บัญชีบัณฑิต
​เปิดรับ 10 คน


รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการ

เปิดรับ 10 คน
สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการตลาด
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์


สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 5 คน
สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)
บัญชีบัณฑิต
​เปิดรับ 5 คน


รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์แนบ