สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 


เปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 3 ม.ค. 62
สัมภาษณ์ : 12 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 26 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ clearing house : 30-31 ม.ค. 62สาขาที่เปิดรับสมัคร

สถิติประยุกต์
เปิดรับ 20 คน
คุณสมบัติ 
- กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์คํานวณ 
- มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00 (4 ภาคการศึกษา)


คหกรรมศาสตร์
เปิดรับ 20 คน

คุณสมบัติ 
-กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. (สายวิชาชีพ)


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เปิดรับ 15 คน

คุณสมบัติ 
-กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
- มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (4 ภาคการศึกษา)


สาขาวิชาเคมี
เปิดรับ 25 คน

คุณสมบัติ 
-กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
-มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (4 ภาคการศึกษา)


สาขาวิชาจุลชีววิทยา
เปิดรับ 30 คน

คุณสมบัติ 
-กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
-มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (4 ภาคการศึกษา)

ชีววิทยา
เปิดรับ 30 คน

คุณสมบัติ 
-กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-แผนการเรียนวิทย์-คณิต