สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ปีการศึกษา 2562


จำนวนรับสมัครทั้งหมด 40 คน 

เปิดรับจำนวน 4 รอบ
รอบที่ 1 :  25 คน
รอบที่ 2 : 5 คน
รอบที่ 3 : 5 คน
รอบที่ 4 : 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6
-สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาระดับ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ
-หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศตามระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือต่างประเทศ
ระดับการศึกษา
*จากสถาบันต่างประเทศต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
-GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 2.50
-จบการศึกษาเทียบเท่าต้องได้รับใบประกาศนียบัตร General Education Devolopment (GED)
และใบแสดงผลการสอบผ่าน Official Transcript of GED Test หรือใบประกาศนียบัตร GCE 'AS' หรือ GCE 'A' Level หรือ ใบประกาศนียบัตร NCEA

เกณฑ์การคัดเลือก
1.Portfolio
2.มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
3.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
4.พิจารณาจากจดหมายแนะนำตัว ระบุแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม รางวัลต่างๆ(ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร
รอบที่ 1 

รอบที่ 2 

รอบที่ 3

รอบที่ 4 


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่