สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562


เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS  ปีการศึกษา 2562 


กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  : 1-15 ธ.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 11 ม.ค. 61
สอบสัมภาษณ์  : 18-20 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6 ก.พ. 62


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


โครงการ/คณะที่เปิดรับสมัคร


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์) จำนวนที่รับเข้าศึกษา 56 คน
โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 20 คน
เป็นนักเรียนเรียนดีที่มีผล GPAX ในลำดับที่ 1 ถึง ลำดับสุดท้ายตามที่ทางคณะให้สิทธิ์
GPAX 3.00 
ได้คะแนนในกลุ่มวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า B หรือ 3.00
ศึกษาอยู่ใน 27 สถาบัน ที่ได้รับสิทธิ์ 


โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์)
GPAX 3.00
เป็นนักเรียนเรียนดีที่มีผล GPAX ในลำดับที่ 1 ถึง ลำดับสุดท้ายตามที่ทางคณะให้สิทธิ์
ศึกษาอยู่ใน 11 สถาบัน ที่ได้รับสิทธิ์ 

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ
โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ

สาขาวิชาทัศนศิลป์  30 คน
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์  2 คน
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร​์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  จำนวน 25 คน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จำนวน 10 คน
GPAX 3.50 ขึ้นไป
คณะโบราณคดี
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรือ
อักษรโบราณท้องถิ่น

สาขาวิชาโบราณคดี
GPAX 2.50 
คะแนนกลุ่มสาระไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชาภาษาไทย 
GPAX 2.00 
คะแนนกลุ่มสาระไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
GPAX 2.00 
คะแนนกลุ่มสาระไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
คณะมัณฑนศิลป์
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

ไม่ใช้ GPAX 
แต่ต้องทำผลงานออกแบบลงในกระดาษ ขนาด A4  ตามหัวข้อสาขาวิชาที่ต้องการสมัครคณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
GPAX 2.50 
คะแนนกลุ่มสาระไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
GPAX 2.50 
คะแนนกลุ่มสาระไทย สังคม อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50


โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย 
GPAX 3.00 
คะแนนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 3.50

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
GPAX 2.50 
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เพิ่มพิเศษ)
GPAX 2.00 ขึ้นไป

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเพชรสนามจันทร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

GPAX 3.30โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ

คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่
น้อยกว่า 3.00 โครงการเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์(เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ) 
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพิ่มพิเศษ)

GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (เพิ่มพิเศษ) 
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (เพิ่มพิเศษ)

GPAX 2.75

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์(เพิ่มพิเศษ)
คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

GPAX 2.50

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

GPAX 2.75

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนชีวภาพ (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มพิเศษ)

GPAX 2.50

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  (เพิ่มพิเศษ)
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (เพิ่มพิเศษ)

GPAX 2.75

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (เพิ่มพิเศษ)
คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เพิ่มพิเศษ)
คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

ใช้ เกรดเฉลี่ยรวม  5 ภาค
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
GPAX 2.00คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

GPAX 2.00คณะวิทยาการจัดการ
โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
GPAX 2.75
ผลการเรียนวิชาคณิตและภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า  2.50
สาขาวิชาการตลาด
GPAX 2.75
ผลการเรียนวิชาคณิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
GPAX 2.75
ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
GPAX 3.00
ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
GPAX 2.75
ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
GPAX 2.75
ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
GPAX 3.00
ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
GPAX 2.75
ผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
บัญชีบัณฑิต
GPAX 2.75
ผลการเรียนสาระวิชาคณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า  2.50คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม

GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน (วิชาเลือกกลุ่มข่าวและสารคดี)
GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75วิทยาลัยนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ

มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT ตามกำหนด
คุณสมบัติแต่ละสาขาเพิ่มเติม ไฟล์แนบ
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่