สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

รวม 25 มหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้!!

ใกล้ถึงเวลารับสมัครสอบรอบที่ 1 แล้ว น้องๆเตรียม Portfolio พร้อมแล้วรึยัง? 
แต่ละมหาวิทยาลัย ออกประกาศรับสมัครเกือบครบแล้ว
ใครสนใจสมัครมหาวิทยาลัยไหน ศึกษาระเบียบการให้ดีนะคะ 
(อัพเดทวันที่ 28 พ.ย. 61)

สถาบันที่ประกาศ กำหนดการรับสมัครออกมาแล้ว
ได้แก่


1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่


3.มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 1-12 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5.มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่

7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่


8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

10.มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 1-10 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

11.มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัคร :  1-14 ธ.ค.61  
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

13.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร 1-14 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

14.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

15.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เปิดรับสมัคร : 1-31 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

17.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

18.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

19. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


20.มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร 3-14 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

21.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

22.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

23.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัคร : 1-15 ธ.ค. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

25.มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

26.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

27.มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่


28. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัคร 1-15 ธ.ค. 61

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่