สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ


จุฬาฯ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์
โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ


เปิดรับจำนวน 18 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

-กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
-การศึกษาระดับชั้น Grade 12 หรือ Year 13
-GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
-เกรดเฉลี่ยทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่เกิน2ปี)
TOFEL , IELTS , CU-TEP & Speaking


กำหนดการรับสมัคร


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่