สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562


รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัคร  : 1-15 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 ธ.ค. 61
สอบสัมภาษณ์  : 10-11 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  : 28 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 5 ก.พ. 62 

รอบที่  2 โควตา
เปิดรับสมัคร  : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 มี.ค. 62
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (โควตาความสามารถพิเศษ)  : 4 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  : 24 เม.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 24-25 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 27 เม.ย. 62

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร  : 17-29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  : 14 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 17 พ.ค. 62

รอบที่ 4 Admission
เปิดรับสมัคร  : 9-19 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  : 4 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 7 มิ.ย. 62

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร  : 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
สอบสัมภาษณ์  : 12 มิ.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 17-18 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 20 มิ.ย. 62คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัคร 5 รอบ
จำนวน 460 คน

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-นวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
-เทคโนโลยีพลังงาน  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
-เทคโนโลยีการพิมพ์
-การออกแบบสิ่งพิมพ์
-การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์