สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562


ระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครจำนวน 2,592 ที่นั่ง 

คณะที่เปิดรับสมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน 299 คน
คณะเกษตรศาสตร์
จำนวน 105 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน 415 คน
คณะศึกษาศาสตร์
จำนวน 69 คน
คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวน 8 คน
คณะแพทยศาสตร์
จำนวน 120 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 215 คน
คณะเทคนิคการแพทย์
จำนวน 105 คน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
จำนวน 26 คน
คณะทันตแพทยศาสตร์
จำนวน 7 คน
คณะเภสัชศาสตร์
จำนวน 35 คน
คณะเทคโนโลยี
จำนวน 24 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จำนวน 5 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวน 35 คน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
จำนวน 116 คน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
จำนวน 147 คน
คณะนิติศาสตร์ 
จำนวน 20 คน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
จำนวน 3 คน
วิทยาลัยนานาชาติ
จำนวน 132 คน
คณะเศรษฐศาสตร์
จำนวน 55 คน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
จำนวน 360 คน
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
จำนวน 70 คน
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
จำนวน 151 คน
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
จำนวน 70 คนระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่