สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัคร  : 1-15 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  : 19 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  : 28 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 6 ก.พ. 62 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รวม 42 คน
สังคมศาสตร์และการพัฒนา 10 คน
ภาษาไทย 10 คน
สังคีตศิลป์ไทย 12 คน
ภูมิศาสตร์ 10 คน

เกณฑ์การคัดเลือก 
โดยรวมใช้เกรดเฉลี่ย 2.50-3.00
ใช้ผลงาน Portfolio ทีเกี่ยข้องตามที่สาขากำหนด
สอบสัมภาษณ์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชา
ไม่มีสอบวิชาเฉพาะ


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รอบที่ 2 โควตา
เปิดรับสมัคร  : 2 ก.พ. - 12 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์  : 19 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  : 24 เม.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 24-25 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 30 เม.ย. 62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รวม 283 คน
ไม่แยกสาขา 125 คน
ภาษาอังกฤษ 15 คน
ภาษาฝรั่งเศส 20
ปรัชญา 30 คน
ภูมิศาสตร์ 30 คน
สังคมศาสตร์การพัฒนา 10 คน
สังคีตศิลป์ไทย 3 คน
สารสนเทศ 20 คน
ประวัติศาสตร์ 15 คน
ภาษาไทย 15 คน

เกณฑ์การคัดเลือก 
ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ
ใช้คะแนน PAT 77 (เฉพาะสาขาภาษาฝรั่งเศส)
สอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขาสังคีตศิลป์ไทย)
สอบวิชาเฉพาะ (เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา)
สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
เปิดรับสมัคร  : 17-29 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  : 13 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  : 17 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษา : 21 พ.ค. 62

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
รวม 200 คน
เอเชียศึกษา (ภาษาจีน) 70 คน
เอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น) 70 คน

เอเชียศึกษา (ภาษาเกาหลี) 30 คน
เอเชียศึกษา (ภาษาเวียดนาม) 30 คน

เกณฑ์การคัดเลือก 
ใช้คะแนน O-NET
ใช้คะแนน GAT
สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่