สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2562มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร จำนวน 12 โครงการ จำนวน 203 ที่นั่ง


1.โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทย 
เปิดรับสมัคร จำนวน 15 คน
GPAX : 3.25
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่2.โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
เปิดรับสมัคร จำนวน 15 คน
GPAX : 3.00
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่3.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 12 คน
GPAX : 3.00
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่4.โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดรับสมัคร จำนวน 15  คน
GPAX : 2.50
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่5.โครงการไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัคร จำนวน 10 คน
GPAX : 3.00
ระเบียบการรับสมัคร
คลิกที่นี่6.โครงการ "นักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่" (Young Smart Ag-Entrepreneur) คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 10 คน
GPAX : 2.75
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
7.โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 10 คน
GPAX : 2.80
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่8.โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 30 คน
GPAX : 2.50
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่9.โครงการลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 10 คน
GPAX : 2.80
ระเบียบการรับสมัคร
คลิกที่นี่


10.โครงการลูกพระราชบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 20 คน
GPAX : 2.50
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่11.โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 50 คน
GPAX : 2.80
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่12.โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัคร จำนวน 6 คน
GPAX : 2.75
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่