สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Dek62 เกรด 2.00 ก็ยื่นรอบพอร์ต จุฬาฯ ได้!!

#Dek62 คนไหนมีความฝันอยากเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสมาถึงแล้ว TCAS 62 รอบ Portfolio เปิดรับสมัครแล้วในเดือนธันวาคม 2561 นี้ มาดูคณะและเกรดที่เปิดรับในรอบนี้กันเลยดีกว่า


คณะทันตแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 จากระบบการศึกษาของอเมริกัน/อังกฤษ
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
   มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   มีผลสอบ SAT II / GEC A-Level (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ ปี 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานร.ที่มีความสามารถพิเศษ
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
   ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ลำดับที่ 1-50
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 
คณะอักษรศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 16 สาขา รวม 30 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
   มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลสอบความรู้ทางภาษา หรือการแข่งขันเกี่ยวกับภาษา
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   จำนวนรับ : 2 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
   มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติ/นานาชาติ
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 
คณะสหเวชศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค(รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : สาขาวิชารังสีเทคนิค 3 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
   ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ลำดับที่ 1-25
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 
คณะครุศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(คณิตศาสตร์) 3 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
   ผ่านค่ายโอลิมปิก (สอวน.) ค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์ หรือเคยเข้าร่วม TMO / IMO
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงาน/กิจกรรมทางด้านคณิตศาสตร์
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะครุศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) 3 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
   ผ่านค่ายโอลิมปิก (สอวน.) ค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี หรือมีผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ 
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 5 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
   ผ่านการเข้าค่ายอบรมรอบสุดท้าน (35 คน) ของค่ายโอลิมปิก (สอวน.)
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้านวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี


คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 9 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 จากระบบการศึกษาของอเมริกัน/อังกฤษ
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   มีจำนวนฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์/รพ. อย่างน้อย 100 ชั่วโมง
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   ผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (รับผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : 3 หลักสูตร รวม 10 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   มีผลงานเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (สสวท.) ระดับนานาชาติ หรือ
   มีผลสอบ SAT วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1,400 คะแนน และ วิชาภาษาอังฏฤษ ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
ณะครุศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงานการแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่โครงการกำหนด
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คณะจิตวิทยา (โครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   จำนวนรับ : 1 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติ/นานาชาติ
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (รับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 5 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 (รุ่น 60)
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านการเกษตร
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

คณะคุรุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (โครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)

   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   จำนวนรับ : 5 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
   มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติ/นานาชาติ
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

คณะนิติศาสตร์ (โครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   จำนวนรับ : 2 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
   มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติ/นานาชาติ
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   จำนวนรับ : 5 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
   มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติ/นานาชาติ
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

ส่งพอร์ตพรุ่งนี้ ทำวันนี้ เสร็จภายใน10 นาที" ที่
http://www.tcasportfolio.com