สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562


ระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษคณะสัตวแพทยศาสตร์
จำนวนรับ 9 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่านานาชาติ
การศึกษาระดับ Grade 12 / Year 13 
GPAX 3.00
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS , CU-TEP
มีเอกสารรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกงานในคลินิคสัตวแพทย์ หรือ โรงพยาบาลสัตว์อนุมัติจากสัตวแพทยสภาหรือฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่มีใบมาตราฐานฟาร์มและอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวนอย่างน้อย 100 ชั่วโมง
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จำนวนรับ  2 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
หรือเทียบเท่าสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
GPAX 3.00
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS , CU-TEP
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 สาขาวิชา ชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ และผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาชีววิทยา เคมี หรือ ฟิสิกส์
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3.โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จำนวนรับ  4 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2
ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นม.ปลาย
GPAX 3.75
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00  วิชาชีววิทยาคะแนนเฉลี่ย 4.00 และ ภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
เป็นผู้ผ่านการแข่งขันระดับชาติอันดับที่ 1-50 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

4.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จำนวนรับ 4 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่านานาชาติ
การศึกษาระดับ Grade 12 / Year 13 
GPAX 3.75
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS , CU-TEP
มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการ SAT II (Subject Test) หรือ คะแนน GCE A-Level
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
-ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
-พร้อมเข้ารับการศึกษาและฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้
-มีความสนใจในด้านเกษตร และ มีอุดมการที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

6.โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ) 
จำนวนรับ 15 คน

1.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 คน
GPAX 2.00
2.คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 1 คน
GPAX 2.75
ผลการเรียนทุกกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75
3.คณะนิติศาสตร์ 2 คน
GPAX 2.00
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน
GPAX  3.50
5.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5 คน
GPAX  2.00
กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร :  3-12 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  7 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ :  10 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :  28 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS : 30-31 ม.ค. 62
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 2-3 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1  : 5 ก.พ. 62
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้ที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
-เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ชนิดกีฬาตามระเบียบการกำหนด
-มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นในระดับชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

7.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ 
จำนวนรับ  3 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6
GPAX 3.50
เป็นผู้ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติอันดับที่ 1-50 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

8.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6
GPAX 3.75
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL , IELTS , CU-TEP
มีผลงานรางวัลหรือเข้าร่วมการแข่งขัน ตามระเบียบการ
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

9.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์
จำนวนรับ 3 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 2.75
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ มีผลงานด้านคอมพิวเตอร์*
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

10.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จำนวนรับ 3 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ตามที่คณะกำหนด
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

11.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์
จำนวนรับ  3 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ตามที่คณะกำหนด
มี Portfolio กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

12.โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
จำนวนรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
เป็นผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมรอบสุดท้าย 35 คน โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ตามที่คณะกำหนด
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

13.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จำนวนรับ 10 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.00
เป็นผู้ที่ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศระดับนานาชาติ (สสวท.) ตามที่คณะกำหนด
มีผลคะแนนการทดสอบ SAT รวมกันไม่เกิน 1,400 คะแนน
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

14.โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา
จำนวนรับ 4 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.00
เป็นผู้ที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โครงการโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศระดับนานาชาติ (สสวท.) ตามที่คณะกำหนด
มี Portfolio กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

15.โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
รอประกาศ

16.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับ 7 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยาวชนในกลุ่ม Genius ของสำนักงาน สวทช.
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

17.โครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับ 29 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย สอวน.
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

18.โครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับ 60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
เป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลแข่งขันตามระเบียบการกำหนด
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

19.โครงการคัดเลือกนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับ  20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

20.โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทาง ด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนรับ 45 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
คณะอักษรศาสตร์ GPAX 3.80
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ GPAX 3.00
คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา GPAX 3.00
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุ่มที่ 1 GPAX 3.00
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา กลุ่มที่ 2 GPAX 2.50
คณะศิลปกรรมศาสตร์ GPAX 3.00
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านความสามารถพิเศษ/ผลงาน ครบตามที่คณะกำหนด
ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

21.โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จำนวนรับ 64 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ GPAX 2.50 
สาขาวิชานฤมิตศิลป์  GPAX 2.00 
​สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย GPAX 2.30

​สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก GPAX 2.50
​สาขาวิชานาฏยศิลป์ GPAX 2.50
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านความสามารถพิเศษ/ผลงาน ครบตามที่คณะกำหนด

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่


22.โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและชีววิทยาเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
จำนวนรับ 7 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 
GPAX 3.50
เป็นผู้ได้รับเหรียญทองเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ของมูลนิธิ สอวน.
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่