สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการสิทธิ์ (ยืนยัน - สละสิทธิ์) TCAS'62

=================
ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ TCAS62
=================


นิยามศัพท์

การบริหารจัดการสิทธิ์

ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง ของ ทปอ.  เพื่อใหผ้สู้มัคร/สถาบันอุดมศึกษาได้มาเข้าใช้งานในระบบของทกุรอบ ประกอบด้วย การยืนยันสิทธิ์ การไม่ยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์ การคืนสิทธิ์ การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ 

1. การยืนยันสิทธิ์ กระบวนการที่ผู้สมัครเข้าไปในระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ ว่ามีความประสงคจ์ะเข้าศึกษา ในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา ที่ประกาศรายชื่อว่าตนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ ในระบบได้ออกแบบให้เลือกว่าจะ ยืนยันสทิธิ์ หรือไม่ยืนยันสิทธิ์
2. การสละสิทธิ์ กระบวนการที่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าไปในระบบ เพื่อแจ้งขอยกเลิกสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว ซึ่งจะกระทำได้เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป
3. การคืนสิทธิ์ เมื่อมีการสละสิทธิ์ในระบบ ผู้สมัครจะได้รับการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สิทธิ์ สมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ 
4. การตรวจสอบ สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา/ผู้สมัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สมัคร
 

การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS 

การยืนยันสิทธิ์

ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อตนเองว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในแต่ละรอบหรือไม่

การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 ในระบบ

1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
2. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว
3. กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP
4. ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
5. ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยืนยันสิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP
6. ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้
 
(1) ระบบจะประกาศสาขาวิชา/สถาบันที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 
(2) ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
(3) เปลี่ยนได้อีก 2 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิดระบบ
 

 

การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ณ วันสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา


1. ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว
2. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
3. ถ้าผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครเข้า สอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากำหนด และลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษา จะถือว่าผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทันที และนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
4. ถ้าผู้สมัครไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครไม่ต้อง ไปสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ โดยลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ยืนยันสิทธิ์” จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา
 
 

การสละสิทธิ์

ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการที่จะขอสละสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อขอสละสิทธิ์ได้
1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด 
2. กด “สละสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP
3. หากพ้นกำหนดช่วงเวลาของการสละสทิธิ์ ผู้สมัครไม่สามารถขอสละสิทธิ์ได้ ต้องรอช่วงเวลาที่ ระบบเปิดให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในช่วงถัดไป
4. ผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 

จะบริหารจัดการสิทธิ์อย่างไรเมือติด TCAS รอบที่ 1 

กำหนดการ TCAS'62 ทั้ง 5 รอบ