สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.มหิดล ปีการศึกษา 2562เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล TCAS รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับ 792 ที่นั่ง


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตร์ 
เปิดรับ 4 คน
เกณฑ์การรับสมัคร 
GPA  วิทย์  ≥3.50 คณิต ≥3.50 อังกฤษ ≥3.50 ไทย ≥3.00 สังคม ≥3.00

สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์
เปิดรับ 2 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.5
GPA  วิทย์  ≥3.00 คณิต ≥3.00 อังกฤษ ≥3.00 ไทย ≥3.00 สังคม ≥3.00

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
เปิดรับ 20 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.5
GPA  วิทย์  ≥3.50 คณิต ≥3.50 อังกฤษ ≥3.50

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
เปิดรับ 15 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  อังกฤษ ≥2.75


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทยศาสตร์ 
เปิดรับ 25 คน
เกณฑ์การรับสมัคร 
GPAX 3.5
GPA  *สอบถามข้อมูลส่วนงาน*

พยาบาลศาสตร์
เปิดรับ 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
เปิดรับ 2 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX ≥ 3.5

คณะทันตแพทยศาสตร์
เปิดรับ 3 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.5
GPA  วิทย์  3.50 คณิต 3.50 อังกฤษ 3.50 ไทย 3.00 สังคม 3.00

คณะวิทยาศาสตร์
โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ
เปิดรับ 3 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.5
GPA  วิทย์  3.00 คณิต 3.00 

โครงการ พสวท. รร.สามเสนวิทยาลัย
เปิดรับ 6 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00

โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.75
GPA   คณิต 3.00 

โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกศาสตร์
เปิดรับ 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.75

โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
เปิดรับ 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.75

สาขาวิชานวัตกรรม (นานาชาติ)
เปิดรับ 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.75

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
เปิดรับ 15 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00

สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ)
เปิดรับ 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.75

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)
เปิดรับ 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับ 10 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์  ≥3.00 คณิต ≥3.00 อังกฤษ ≥3.00

สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เปิดรับ 2 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์  ≥3.00 คณิต ≥3.00 อังกฤษ ≥3.00

คณะกายภาพบำบัด
เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.75
GPA  วิทย์  2.75 คณิต 2.75 อังกฤษ 2.75 ไทย 2.75 สังคม 2.75

คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับ 30 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์ เคมี ชีว  2.75  คณิต 2.75 อังกฤษ 2.75 

คณะสัตวแพทยศาสตร์
เปิดรับ 3 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX   ≥ 3.50
GPA  วิทย์  ≥3.50 คณิต ≥3.50 อังกฤษ ≥3.50

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 เปิดรับ 2 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.75
GPA  วิทย์  ≥3.75 คณิต ≥3.75 อังกฤษ ≥3.75 ไทย ≥3.00 สังคม ≥3.00

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย
เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.25

สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.25

สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล
เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.25

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เปิดรับ 35 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.25
GPA  วิทย์ ฟิสิกส์  3.50  คณิต  3.50  อังกฤษ 3.00

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
เปิดรับ 35 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี  3.00 คณิต  3.00 อังกฤษ 3.00

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
เปิดรับ 10 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  ไม่ระบุขั้นต่ำ แต่ต้องมีคะแนนรายวิชา คณิต ฟอสอกส์ เคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เปิดรับ 30 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.25
GPA  วิทย์ ฟิสิกส์ 3.25 เคมี 2.50 คณิต  3.25  อังกฤษ 2.80

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
เปิดรับ 15 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์   3.00  คณิต  3.25  อังกฤษ 2.80

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เปิดรับ 55 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์ ฟิสิกส์  3.00  คณิต  3.00  อังกฤษ 3.00

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เปิดรับ 25 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์ ฟิสิกส์  3.00  คณิต  3.00  อังกฤษ 3.00

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เปิดรับ 15 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA  วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี  3.00  คณิต  3.00  อังกฤษ 3.00

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
เปิดรับ 30 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.25
GPA  วิทย์   3.25  คณิต  3.25  อังกฤษ 3.25

วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เปิดรับ 5 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.70
GPA  วิทย์   ≥3.70  คณิต  ≥3.50  อังกฤษ ≥3.50

สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
เปิดรับ 10 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX ≥3.00
GPA  วิทย์   ≥2.75 คณิต  ≥2.50  อังกฤษ ≥3.00 ไทย ≥3.00 สังคม ≥3.00

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
เปิดรับ 10 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX ≥2.50

สาขาวิชาวิชาธรณีศาสตร์
เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.55
GPA  วิทย์   ≥3.20  คณิต  ≥3.20  อังกฤษ ≥3.20

บริหารธุรกิจ

เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.50
GPA    คณิต  ≥3.00  อังกฤษ ≥3.00

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
เปิดรับ 20 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX ≥2.50
GPA  วิทย์   ≥2.50  คณิต  ≥2.50  อังกฤษ ≥2.50

บัญชี
เปิดรับ 10 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.80
GPA   คณิต  ≥3.00  อังกฤษ ≥3.00

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เปิดรับ 10 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA    อังกฤษ 3.50 ไทย 2.00 สังคม 2.00

สาขาวิชาภาษาไทย

เปิดรับ 20 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 3.00
GPA    อังกฤษ 3.00 ไทย 3.00 สังคม 3.00

วิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศ
เปิดรับ 25 คน

เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.50

สาขาวิชาเกษตรปราชญ์เปรื่อง
เปิดรับ 30 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.00

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาธาณสุขศาสตร์
เปิดรับ 5 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.50

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เปิดรับ 30 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.25

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับ 35 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.50
GPA  คณิต  อังกฤษ   ไทย  สังคม 30%

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
เปิดรับ 50 คน
เกณฑ์การรับสมัคร
GPAX 2.50


ระเบียบการเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 
ระเบียบการคณะเพิ่มเติม คลิกที่นี่


*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง