สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562


ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  เปิดรับสมัคร 1,150 คน

คณะพานิชยศาสตร์


คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ 40 คน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเวชศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์


วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอิ๊งภากรณ์ ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่