สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการ สอวน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562


โควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านค่ายได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
เปิดรับ 130 คน

สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาที่จะดำเนินขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
จำนวนรับ 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จำนวนรับ 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
จำนวนรับ 2 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
จำนวนรับ 2 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จำนวนรับ  5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
จำนวนรับ  1 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวนรับ 2 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
จำนวนรับ 2 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
จำนวนรับ 2 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
จำนวนรับ 2 คน

สาขาวิชาที่ไม่ขอใบรับรองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
จำนวนรับ  2 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
จำนวนรับ 3 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จำนวนรับ 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
จำนวนรับ 10 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
จำนวนรับ  2 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนรับ  5 คน

หลักสูตรนานาชาติ
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
จำนวนรับ 5 คน
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
จำนวนรับ  5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวแพทย์ (นานาชาติ)
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (นานาชาติ)
จำนวนรับ 5 คน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
เปิดรับ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.50
เรียนคณิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทย์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต สมัครได้ทุกหลักสูตร
เรียนคณิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต สมัครได้เฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรเท่านั้น
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 ของมูลนิธิ สอวน.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
จำนวนรับ 10 คน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จำนวนรับ 3 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
จำนวนรับ 3 คน
สาขาวิชาการพัฒนาการเกษตร
จำนวนรับ 3 คน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
จำนวนรับ 3 คน

คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
จำนวนรับ 5 คน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
จำนวนรับ 5 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
กลุ่มสาระคณิต วิทย์ อังกฤษ มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.50
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จำนวนรับ 1 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
จำนวนรับ 1 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
จำนวนรับ 1 คนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน.
เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. 
เป็นผู้ได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันรอบที่ 2  ในการแข่งขันโอลิมปิดวิชาการ ของ สสวท.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสารสนเทศ
จำนวนรับ 1 คน
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
จำนวนรับ 1 คนวิทยาลัยนานาชาติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
มีคะแนนการสอบวัดผลความสามารถภาษาอังกฤษอันใดอันหนึ่ง
IEL TS , TOFEL , TOEIC , CU-TEP
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน.
เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1-45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. 
เป็นผู้ได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกสอบแข่งขันรอบที่ 2  ในการแข่งขันโอลิมปิดวิชาการ ของ สสวท.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จำนวนรับ 5 คน

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน
จำนวนรับ 10 คน

คณะการบริหารและจัดการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.50
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ ค่าย2 ของมูลนิธิ สอวน.
สาขาที่เปิดรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวนรับ 3 คน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จำนวนรับ 3 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย 1 หรือ ค่าย2 ของมูลนิธิ สอวน.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
จำนวนรับ 10  คน

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
เป็นผู้สำเร็จการอบรมค่าย2 ของมูลนิธิ สอวน.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
จำนวนรับ 5 คน

กำหนดการรับสมัครระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่