สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2562


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาค


คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ระดับประกาศนียบัตร ปวช.
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จำนวนรับ 30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
จำนวนรับ 30 คน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จำนวนรับ 30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร
จำนวนรับ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จำนวนรับ 30 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ระดับประกาศนียบัตร ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
จำนวนรับ 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จำนวนรับ 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร
จำนวนรับ 20  คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนรับ 40 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
จำนวนรับ 30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่