สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 สิ่งใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


4 สิ่งใหม่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2019
 
“เราเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียน การสอน การวิจัย” อยู่ตลอดเวลา โดยในปี 2019 เราได้เปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อตอบโจทย์คนในศตวรรษที่ 21 ก็คือหลักสูตร “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่มีคณะ ไม่มีภาควิชา สามารถเรียนรวมกันได้หมด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ทั้ง active learning  project base learning  digital base leaning  Work integrated base learning  เป็นสำคัญ“หลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคน เป็นหลักสูตรวิชาชีพ บูรณาการข้ามคณะ สาขา และศาสตร์ต่างๆ เป็น หลักสูตรบัณฑิตสั่งตัด (tailor made student) ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ตามความชอบ สนใจ และสามารถใช้งานได้จริง เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ทั้ง Active Learning, Project base Learning, Digital Base Leaning และ Work Integrated Base Learning เป็นสำคัญ


 
2.Digital Life
 
เราพยายามปลูกฝังให้นิสิตทุกคนใช้ชีวิตควบคู่ไปกับดิจิตอล โดยเราให้นักศึกษาลองใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็น การไม่ต้องใช้เงินสดในมหาวิทยาลัย เรียนรู้ที่จะใช้สมาร์ทโฟนในการจ่ายเงิน รวมไปถึงการใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าห้องเรียน เช็คชื่อของอาจารย์และครอบคลุมไปถึงการดูแลของอาจารย์และนิสิตในการส่งรายงาน ส่งวิจัย หรือมอบหมายงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรจะพัฒนาเต็มรูปแบบ Digital Life แน่นอน เพราะถ้าวันหนึ่งที่เขาสำเร็จการศึกษาออกไปเขาต้องเข้าใจ เอาไปปรับกับการทำงาน หรือว่าทำธุรกิจส่วนตัว
 
3.รู้จักการเป็นผู้ประกอบการ
 
แน่นอนว่าเราส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น Start up หรือเป็นเจ้าของกิจการ ถ้าจะให้เห็นเป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดก็คืองาน “เกษตรแฟร์” ที่เราจัดทุกปีโดยเราให้นิสิตเปิดร้านค้าต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานจริง โดยธุรกิจต่าง ๆ ที่ทำต้องมาจากคณะ สาขาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่

4.ด้านภาษา
 
เราพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นนานาชาติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปรับทุกหลักสูตรเป็นนานาชาติ แต่เราจะปรับไลฟ์สไตล์ของนิสิตให้เป็นบรรยากาศของนานาชาติทั้งหมด เพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์


 
"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่หยุดพัฒนา ด้วยอาจารย์มากกว่า 4,000 คน
และบุคลากรมากกว่า 10,000 คน การันตีเลยว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปพร้อมทำงานในทุกยุค ทุกสมัย"