สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2562


สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรีและระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต :  1 ธ.ค.61 -14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 มี.ค. 62
สอบวัดความรู้/ความถนัด : 20 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : 30 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์ : 8 พ.ค. -9 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 21 พ.ค. 62


แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคปกติและภาคต่อเนื่อง
ภาคปกติ

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการบิน
เปิดรับ 300 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4ปี)
เปิดรับ 60 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน3ปี)
เปิดรับ 30 คน

เทียบเท่าระดับอนุปริญญา จำนวน 4 สาขา
สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
เปิดรับ 56 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
เปิดรับ 40 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)
เปิดรับ 40 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ
เปิดรับ 30 คน

ภาคต่อเนื่อง 2 ปี
สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนื่อง)
วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
เปิดรับ 20 คน
วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศยาน
เปิดรับ 20 คน


เกณฑ์การคัดเลือก
สอบวัดความรู้ 100%
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                            
เงื่อนไขการสมัคร
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต สมัครได้ทุกสาขา
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ / ศิลป์ภาษา ได้เฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีการบิน
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพบางสาขา เลือกได้เฉพาะหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา
ผู้สมัครหลักสูตรต่อเนื่องและหลักสูตรเทียบโอนเลือกได้ 2 สาขา
1.สาขาวิชาการจัดการการบิน
2.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน)

รายละเอียดคุณสมบัติ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ


ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่