สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปรการศึกษา 2562

เปิดรับโครงการพิเศษต่างๆ จำนวน 22 โครงการ จำนวนรับ 1,601 คน

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : 1-10 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 ธ.ค. 61 
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ : 5 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House : 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 ก.พ. 61


คุณสมบัติทั่วไป
-ใช้ผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน ตามคณะ/สาขากำหนด
-แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
-เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า 
-โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศต้องกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ในเขต17 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
-โครงการที่ 15 โครงการทายาทเกษตรกร และโครงการที่ 16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในภูมิลำเนาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
-ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปวช. สมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม ,โครงการทายาทผู้ประกอบการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตร4ปี (ในโครงการที่ 1,4,5และ6)
-ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์การรับสมัครของแต่ละคณะให้ครบ


คณะ/สาขา/โครงการที่เปิดรับสมัคร 

1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ


2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน3.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
4.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระพิฆเนศ)
5.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 6.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์


7.โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)


8.โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์(Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง (Advanced Electronic Camp)9.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

10.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

11.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(สสวท. สพฐ. และ วมว.)​


 12.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

13.โครงการทายาทผู้ประกอบการ


14.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

15.โครงการทายาทเกษตรกร

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


17.โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร


18.โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่


19.โครงการช้างศึกพระนเรศวร


20.โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว

21.โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร22.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)ระเบียบการอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่